Klinické štúdie

1/ Aktivácia lýtkovej svalovej pumpy pomocou elektrostimulácie Veinoplus®

Zuccarelli F., Launay J., Lemagrex J., Mollard R., Fargier P., Pujo M.

ANGEIOLOGIE 2005

  1. Nemocnica Saint-Michel, 33, rue Olivier-de-Serres, 75015 Paris                                                                     kn1
  2. Laboratória aplikovanej antropológie, univerzita René-Descortes, rue des Saints-Pères, 75270 Paris    
  3. INSEP, 11, avenue du Tremblay, Paris

Cieľ výskumu

Štúdium vplyvu elektrostimulácie pomocou Veinoplus na patofyziológii a kvalitu života pacientov s chronickou žilovou nedostatočnosťou pri safenofemorálnej inkompetencii.

Materiál a metódy

Vykonaná štúdia bola experimentálneho typu a nebola randomizovaná. Kritériá pre zaradenie bolo vykazovať bolesti žilového pôvodu, zaradené v žilovej nedostatočnosti ako C1S, C0S alebo C2S podľa klasifikácie CEAP s externou safenofemorálnou inkompetenciou. Pri úvodnej konzultácii bol použitý Echo-Doppler na vyhodnotenie patofyziologických účinkov na reflux a každý pacient vyplnili dotazník QOL (kvalita života) CIVIQ 2. Pacienti používali VEINOPLUS 20 minút každý deň po dobu troch týždňov. Počas záverečnej konzultácie (3 týždne) bol opäť vyplnený dotazník CIVIQ.

Výsledky

Patofyziologických efekt bol študovaný na 20 pacientoch. Elektrostimulácia Veinoplus vracia takmer fyziologický žilový tok a odtok nahromadenej krvi zo svalu. Vplyv na kvalitu života bola hodnotená u 40 pacientov. Veinoplus výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov.

Záver

Elektrostimulácia Veinoplus sa javí ako doplnková cesta v liečebnej stratégii na zníženie vplyvu venostázy. Poskytuje distálny žilový odtok a výrazne zlepšuje kvalitu života pacientov


2/ Účinnosť a optimálne využitie prenosného elektrostimulátora (VEINOPLUS®) na zlepšenie príznakov post-trombotického syndrómu Soriano C., Moll S., Deal A.

Prezentované na každoročnom vedeckom sympóziul "Hemophilia and Thrombosis Research Society" v apríli 2010
*Univerzita medicíny v Severnej Karolíne (USA)

Záver

Zdá sa, že elektrostimulačný prístroj Veinoplus ® zlepšuje symptómy a kvalitu života pacientov s post-trombotickým syndrómom (PTS). Aj keď sa táto štúdia neukázala ako štatisticky významná z dôvodu malej vzorky, poskytuje základ pre rozsiahlejšie štúdie. Prvé výsledky majú klinický význam, pretože existuje málo spôsobov liečby pre pacientov s PTS. Veinoplus ® je ľahko použiteľný, kompaktný a prenosný, a len veľmi málo zasahuje do každodenného života väčšiny jedincov. Elastická kompresia môže byť použitá ako doplnok k užívaniu Veinoplus ®.


3/ Účinnosť novej stimulačnej technológie VEINOPLUS ® na zvýšenie žilového prietoku a prevenciu žilovej stázy

Griffin M., Nicolaides A.N., Bond D., Geroulakos G., Kalodiki E.
EUROPEAN JOURNAL OF VENOUS AND ENDOVENOUS SURGERY 2010                     
 kn2